Autoĝi Kuczyñski Janusz 
Titul Kielecka rezydencja biskupów krakowskich 
Informace w: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, tom 15 
Vydal  Wydawnictwo Literackie 
Mìsto / rok Kraków - Wroc³aw - 1990
ISBN ISBN 83-08-01903-X