Autoĝi Miadzió³ko Miros³aw 
Titul Plenery u Flemingów 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 4/1999 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Mìsto / rok Warszawa - 1999
ISBN ISSN 0137-222X