Autoĝi Leszczyñski Jaros³aw T. 
Titul Stopnica - 630 lat 
Informace w: "Spotkania z Zabytkami", 6/1992 
Vydal  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Mìsto / rok Warszawa - 1992
ISBN ISSN 0137-222X