Autoĝi Chutkowski Janusz 
Titul Dzieje G³ogowa od czasów najdawniejszych do roku 1950 
Informace  
Vydal  Towarzystwo Przyjació³ Nauk 
Mìsto / rok Legnica - 1989
ISBN