Autoøi Kajzer Leszek 
Titul Budownictwo obronne na Ni¿u Polskim. Stan i potrzeby badañ 
Informace w: Archeologia Historica Polona, Tom 10 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 2000
ISBN ISBN 83-231-1207-X