Autoĝi Komorowski Waldemar, £ukacz Marek 
Titul Bursa wêgierska w Krakowie w okresie ĥredniowiecza i renesansu 
Informace w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, tom XIX 
Vydal  Ossolineum 
Mìsto / rok Wroc³aw - 1985
ISBN ISSN 0079-3450