Autoĝi Bukal Grzegorz 
Titul Twierdza k³odzka, 1620-1900 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXI, Zeszyt 3-4 
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1986
ISBN ISSN 0023-5865