Autoĝi Grzybkowski Andrzej 
Titul Kaplica zamkowa w Legnicy 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXII, Zeszyt 2 
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1987
ISBN ISSN 0023-5865