Autoĝi Andrzejewski Aleksander, Kajzer Leszek 
Titul Czas zamków - czas na zamku 
Informace w: Archeologia Historica Polona, Tom 14 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 2004
ISBN ISBN 83-231-1739-X