Autoøi Jó¼wiak Katarzyna, Jó¼wiak Wojciech 
Titul Zamek krzy¿acki w Pieniu 
Informace w: Studenckie Zapiski Historyczne, Zeszyt 2 
Vydal  Wydawnictwo Uniwersytetu Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 2005
ISBN ISBN 83-231-1790-X