Autoĝi  
Titul Zamek ksiħżħt, królów, starostów 
Informace w: Kronika Miasta Poznania 2004/4, pod red. Jacka Wiesio³owskiego 
Vydal  Rada Miasta Poznania, Wydawnictwo Miejskie 
Mìsto / rok Poznañ - 2004
ISBN ISSN 0137-3552