Autoĝi Jackiewicz-Garniec Ma³gorzata, Garniec Miros³aw 
Titul Pa³ace i dwory dawnych Prus Wschodnich 
Informace  
Vydal  Studio Arta 
Mìsto / rok Olsztyn - 2001
ISBN ISBN 83-912840-2-6