Autoĝi Lutostañska Alicja 
Titul Przyczynek do dziejów rezydencji w Jakubowicach Murowanych ko³o Lublina 
Informace w: Sarmatia Artistica 
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1968
ISBN