Autoĝi Puget Wanda 
Titul Wolbórz. Dzieje miasta i rezydencji biskupów kujawskich 
Informace w: Sarmatia Artistica 
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1968
ISBN