Autoĝi Lorentz Stanis³aw 
Titul Z dziejów Zamku Ujazdowskiego 
Informace w: Sarmatia Artistica 
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1968
ISBN