Autoĝi Dernoga Miros³aw 
Titul Badania archeologiczno-architektoniczne dawnego zamku w Krajence 
Informace w: Kronika Wielkopolski 
Vydal  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Poznaniu 
Mìsto / rok Poznañ - 2005
ISBN ISSN 0137-3102