Autoøi £opata Janusz 
Titul Sprawozdanie z prac wykopaliskowych prowadzonych na wzgórzu zamkowym w Ostrorogu, pow. Szamotu³y 
Informace w: "Fontes Archeologici Posnanienses" Vol. XIII (1962) 
Vydal  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 
Mìsto / rok Poznañ - 1963
ISBN