Autoøi Buko Andrzej 
Titul Monumentalna zabudowa Góry Katedralnej w Che³mie we wczesnym ¶redniowieczu 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8