Autoĝi Firlet Janusz, Pianowski Zbigniew 
Titul Turris antiqua fracta. Problem tzw. Wieży £okietkowej na Wawelu 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8