Autoøi Milewska Martyna, Kruppe Jerzy 
Titul Czy we wrze¶niu 1565 roku w Pucku by³ zamek? 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8