Autoøi Florek Marek 
Titul "Zamczysko" w Tursku Wielkim ko³o Po³añca 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8