Autoři Hoczyk-Siwkowa Stanisława 
Titul Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Lublina 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Vydal  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6