Autoĝi Augustyniak Jerzy 
Titul Splendory izby magnackiej w XVI wieku na przyk³adzie zamku w Inow³odzu 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6