Autoøi Marciniak-Kajzer Anna 
Titul Z badañ nad siedzibami Leliwitów - rezydencje hetmana Jana Amora Tarnowskiego 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 3 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 1996
ISBN ISBN 83-231-0805-6