Autoøi Massalski Ryszard 
Titul W sprawie lokalizacji zamku elbl±skiego w rejonie ulicy Wapiennej 
Informace w: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Tom XXXIII, 2/1988 
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1988
ISBN