Autoųi  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.II, Zesz.2. Województwo ³ódzkie, Powiat kutnowski 
Informace pod red. Jerzego Z. £ozińskiego 
Vydal  Państwowy Instytut Sztuki 
Mģsto / rok Warszawa - 1953
ISBN