Autoųi  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.III, Zesz.1. Województwo kieleckie, Powiat buski 
Informace pod red. Jerzego Z. £ozińskiego i Barbary Wolff 
Vydal  Państwowy Instytut Sztuki 
Mģsto / rok Warszawa - 1957
ISBN