Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBielsko-Biała - Wersja polskaBielsko-Biała - Deutsch

Hrad ve městě Bielsko-Biała

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Bielsko-Biała:    Biała · Biała ·


Překlad:

hLokalizacja zamku na mapie Polskirazené - opevněné místo existovalo v Bielsku pravděpodobně již ve XIII. století. Dřevěná tvrz - hrádek, stávala na okraji návrąí nad řekou Bílou, od zbývající části návrąí byla oddělena suchým příkopem. Brzy po roce 1316 byly kolem města i hrádku postaveny hradby a v místě, kde se město a hrádek dotýkaly, stála branka, kterou brzy na to vystřídala brána, vybavená obrannými věžemi - bastiony.
V polovině XIV. století hrádek pravděpodobně vyhořel, a zřejmě po této události začal těąínský kníže Přemyslav I. Noszak stavět na tomto místě první zděné objekty. Hrádek byl od města oddělen vlastní hradbou, která začínala u bastionu městské brány a končila nově postavenou zámeckou obrannou baątou. Knížecí rezidence byla postavena v severovýchodním nároží a podobně jako bastion byla mírně 
Zamek w Bielsku
Zamek w Bielsku w 1911 roku
povysunuta za obvodové zdi. Budova rezidence byla postavena na půdorysu lichoběžníka, interiery nebyly rozděleny na menąí části. Budova byla zřejmě třípatrová, dvě spodní patra byla zaklenuta a horní sloužilo výhradně obranným účelům. V XV. století, v souvislosti s husitskými válkami a posunutím hranic mezi Čechami a Polskem byl zámek v Bielsko-Bialé roząířen a lépe opevněn. Od města jej odděloval příkop a za ním nová linie hradeb. Dočasná městská brána s Bastiony již neplnila svou funkci a proto byla zazděna. Nový vstup do bastionu byl proražen z nádvoří. Vstup - vjezd do města byl přesunut za linii nových městských hradeb. V nároží zámku z městské strany, zřejmě v místě bývalé branky byla postavena dvoupatrová obytná a obranná budova, vedle které byla postavena vstupní brána s mostem, překračujícím příkop.
Ve druhé polovině XV. století byly interiéry hlavní zámecké budovy přestavěny, změněny a rozděleny na menąí místnosti. V roce 1489 dal zřídit těąínský kníže Kazimír II. z bývalých městských pastvin na východní straně zámecké zahrady. 
Zamek w Bielsku
Foto: ZeroJeden, VII 2006
V XVI. století bylo na východní straně zámku vybudováno nízké opevnění s bastiony a daląí stavební práce, prováděné v průběhu tohoto století se soustředily hlavně na budování rezidenčních prostor. U obvodové zdi postupně vyrostly tři daląí budovy. V roce 1571 byla provedena první inventarizace zámku, neboť zadlužená těąínská knížata byla nucena odprodat část majetku. Novým majitelem zámku se stal Karel z Promnice, po něm pak Adam Schaffgotsch. Za jejich panování se na zámku mnoho nezměnilo. V roce 1592 zakoupil zámek i se vąím, co k němu patřilo uherský magnát Jan Sunnegh, jehož rodina provedla přestavbu objektu v renesančním slohu. Zmodernizované jižní křídlo převzalo funkci rezidence, vąe bylo vyzdobeno bohatou výmalbou tak trochu na účet kamenických prací. V první pol. XVII. století pokračovaly stavební práce, během nichž byla uzavřenna zástavba kolem nádvoří čtyřmi křídly a zároveň byly sjednoceny fasády dosud různých budov.
V roce 1646 dobyli a vypálili zámek ąvédové. Následovaly daląí pohromy, jako například požáry města v letech1659 a 1664, které poąkodily 
Zamek w Bielsku
Foto: ZeroJeden, VII 2004
i zámek. Při následných opravách bylo kolem celého nádvoří vybudováno podloubí. Po smrti posledního pána z rodu Sunneghů v roce 1728 měnil zámek často majitele. R. 1752 jej zakoupil Alexandr Sulkovský, jehož rodině patřil až do konce druhé světové války. Po požáru v roce 1753 zámek utrpěl značné ąkody, v roce 1787 zahájil Frantiąek Sulkovský rozsáhlé stavební práce. V roce 1808 vąak zámek opět vyhořel a při následných opravách bylo jižní a západní křídlo zvýąeno na tři patra. Jeątě před rokem 1830 byla v jihovýchodním nároží zámku zřízena zámecká kaple. Daląím požárem v roce 1836 byla zničena horní zámecká patra a zároveň větąina přilehlých staveb. Po následných opravách získalo okolí zámku stávající podobu. Byly zbourány součásti městského opevnění, terén byl vyrovnán. V letech 1854 - 1864přestavěl Ludvík Sulkovský zámek do té podoby, v jaké jej známe dodnes. V roce 1934 byly zruąeny zámecké zahrady a na jejich místě vyrostla nová zástavba.
V průběhu II. světové války neutrpěl zámek mnoho ąkod. Po válce jej převzal stát. Zámek byl upraven a následně využíván ke kulturním a vzdělávacím účelům. Nějakou dobu zde sídlila sochařská 
Zamek w Bielsku
Plan według J.Rozpędowskiego [pramen]
ąkola. Stále má zde sídlo muzeum města Bielsko-Bialé.
Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Bielsku - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Bielsku - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Bielsku - Zamek w Bielsku w 1911 roku Zamek w Bielsku - Zamek w Bielsku na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Bielsku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bielsku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bielsku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bielsku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Bielsku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Bielsku - Zamek w połowie XX wieku Zamek w Bielsku - Zamek na widokówce z przełomu XIX i XX wieku Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Bielsku - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='166' title='Zamek w Bielsku - 166' alt='Zamek w Bielsku - 166' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bielsku - Plan według J.Rozpędowskiego  <!--[<a href='146' title='Zamek w Bielsku - 146' alt='Zamek w Bielsku - 146' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=86&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(86);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bielsku - Rekonstrukcja zamku według M.Bicz-Suknarowskiej, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.