Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankBrzeg - Wersja polskaBrzeg - Deutsch

Hrad ve městě Brzeg

 (Brzeg • Brieg) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Brzeg • Brieg:    Krasny Brzeg · Briesen · Brzezina · BrzeĽnica ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskiřesné datum kdy byl postaven zámek v Brzegu není znám, ale z dokumentů víme, ľe za panování Henryka i Brodatego v roce 1235 zde stálo obranné postavení. Pravděpodobně tehdej±í zámek neměl je±tě zděné části. Nacházel se mezi Wrocławskou a Zamkowou bránou, obklopený příkopem a zdmi spojený s městským opevněním.
Ke konci XIII. století Bolko I vedle zámku zaloľil volněstojící čtvercovou věľ poslední obrany zvanou téľ Věľ Lvů. Od vzniku Legnicko-Brzeského kníľectví v roce 1311 do smrti 
Zamek w Brzegu
Plan zamku według Kurta Bimlera z 1941 roku [pramen]
posledního z piastovských kníľat, Jerzego II Wilhelma v roce 1675 byl zámek v Brzegu jejich hlavní sídlem. V roce 1342 získal oficiální status hlavního města kníľectví. Tato situace měla vliv na časté přestavby a modernizace pevnosti. Z počátku se zámek skládal z jednoho obytného objektu postaveného u obvodových zdí a jistě i z hospodářských budov.
V roce 1358 Ludwik I začal přestavbu zámku výstavbou nových obytných budov na místě nyněj±ího jíľního křídla. Během této přestavby byl vedle zámku postaven v letech 1368-1369 a zachován dodnes, gotický kostel zasvěcený ¶w. Jadwigi, patronce slezských Piastů. Kolegiáta plnila dlouho funkci kníľecí hrobky. V letech 1481-1490 byly je±tě provedeny práce u věľe Lvů.
Dal±í velké přestavby se ujal Bedřich II v roce 1544 a pokračoval v ní jeho následník Jiří II. Práce byly ukončeny v roce 1560. Přestavba učinila z gotické pevnosti okázałou renesanční rezidenci, jakou se mohlo pochlubit jen pár monarchů v této části Evropy. Dosud stojící křídla byla přestavěno a také byly postaveny dvě dal±í: severovýchodní a jihovýchodní s bránou. Křídla ze třech stran obklopovala rozlehlý dvůr se sloupovými chodbami a se čtvrté strany byl uzavřen opěrnou zdí s atikou. Příjezd bránila vjezdová věľ postavena v roce 1554 s nádherným portálem. Řezbářská dekorace představuje bysty piastovských kníľat a králů (v horní řadě: Piast, Ziemowit, Leszek, Ziemomysław, Mieszko I, Bolesław 
Zamek w Brzegu
Foto: ZeroJeden, IV 2002
Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Władysław II a Bolesław Wysoki, v dolní - slezská kníľata Jindřich I Brodaty, Jindřich II Pobożny, Bolesław II Rogatka, Henryk V Legnicki, Bolesław III Legnicko-Brzeski, Ludwik I Brzeski, Henryk VIII Brzeski, Henryk IX Chojnowski, Ludwik III Oławski, Jan Lubiński, Fryderyk I Legnicko-Brzeski, Fryderyk II Legnicko-Brzeski). Jiří II výrazně vykreslil postavením této věľe svůj původ z rodu polských vládců.
Prace na této přestavbě řídili ital±tí architekti. Rezidencí se zaobíral Jakub Parr se synem Franciszkiem, dílem otce je řezbářská dekorace vjezdové věľe a také podloubí na nádvoří. Po zakončení stavebních prací v roce 1560 se začlo s vybavováním interieru. Na konci XVI. století byly práce nad modernizací pevnosti svěřeny Bernardowi Niuron. On dodělal v roce 1595 velkou obrannou ba±tu na severovýchodním rohu městských zdí.
Smrt posledního člena brzeské línie - kníľete Jerzego IV Wilhelma - v roce 1675 zakončila dobu lesku této rezidence. Kníľectví se dostalo do rukou rakouskému císaři. Hrad dostali habsbur±tí místodrľící kteří v±ak neprojevovali velké starosti o budovu.
Během války pruských vojsk s rakouskými v roce 1741 pruský král Bedřich II přikázal vybombardovat Brzeg. Zámek zůstal v rozvaleninách - byly zničené věľe, horní podlaľí objektů, podloubí. ±»astně se zachránila drahocenná fasáda vjezdové věľe. Na místě zámku byla zřízena krčma a skladi±tě, byly odvezeny v±echny cenné věci z interieru, které přeľili bombardování. Zámku se nezkou±el nikdy znovu vystavět. Nebyly provedeny konservatorské a rekonstrukční 
Zamek w Brzegu
Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768
práce a jedině ±védský historik August Hahr zabezpečil fasádu vjezdové věľe a také přízemní umístění východního křídla zámku.
Počátkem XX. století bylo započato restaurování zámku, ale v malém měřítku. V sálech východního a jiľního křídla bylo otevřeno městské muzeum. Důkladněj±í ±etření prováděl od roku 1959 Jiří Rozpędowski. Od roku 1966 se prováděla důkladná oprava. V roce 1988 roce byla ukončena základní rekonstrukce a v roce 1999 byly ukončeny práce kolem zámku.
V přestavěném zámku je teď umístěno muzeum Slezských piastů.
Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Brzegu - Zamek w Brzegu w 1900 roku Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Brzegu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Brzegu - Dziedziniec zamku w Brzegu na widokówce z 1920 roku Zamek w Brzegu - Zamek w Brzegu w latach 20. XX wieku Zamek w Brzegu - Brama zamku w Brzegu w 1901 roku Zamek w Brzegu - Brama wjazdowa od strony dziedzińca w 1933 roku Zamek w Brzegu - Brama wjazdowa od strony dziedzińca około 1933 roku Zamek w Brzegu - Widok z bramy wjazdowej, fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Brzegu - Dziedziniec zamkowy na zdjęciu Witta w 1930 roku Zamek w Brzegu - Klatka schodowa na dziedzińcu w 1906 roku Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Brzegu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Brzegu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Brzegu - Zamek na widokówce z pocz±tku XX wieku Zamek w Brzegu - Wschodni narożnik dziedzińca zamkowego, fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Brzegu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Brzegu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Brzegu - fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek w Brzegu - Budynek bramny na widowkówce z 1905 roku Zamek w Brzegu - Brama zamkowa od strony dziedzińca w końcu XIX wieku Zamek w Brzegu - Wnętrza zamku na zdjęciu z 1929 roku Zamek w Brzegu - Brzeg na zdjęciu lotniczym z 1935 roku Zamek w Brzegu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2019 Zamek w Brzegu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2019 Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Brzegu - Brama zamkowa i ko¶ciół na widokówce z 1915 roku Zamek w Brzegu - Zamek na pocztówce z 1901 roku Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Brzegu - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Brzegu - Plan zamku według Kurta Bimlera z 1941 roku  <!--[<a href='135' title='Zamek w Brzegu - 135' alt='Zamek w Brzegu - 135' target=_blank>Ľródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Brzegu - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1940  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1077&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1077);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Brzegu - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1940  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1077&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1077);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Brzegu - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1940  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1077&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1077);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Brzegu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Brzegu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Brzegu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Brzegu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Brzegu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Brzegu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Brzegu - Miasto i zamek na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1839 Zamek w Brzegu - Dziedziniec zamku w Brzegu na rysunku z 1885 roku Zamek w Brzegu - Dziedziniec zamku w Brzegu na rycinie Hugo Ulbricha z 1892 roku Zamek w Brzegu - Zamek w Brzegu na drzeworycie z około 1880 roku Zamek w Brzegu - Rekonstrukcja na litografii według rysunku Bormanna, lata 40. XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Brzegu - Rysunek K.Gebhardta, 1925  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Brzegu - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1884 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Brzegu - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 36, 1837 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Brzegu - Kaplica zamkowa Zamek w Brzegu - Zamek na litografii E.E.Schäfera sprzed 1840 roku Zamek w Brzegu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Brzegu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.