Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankCz³uchów - Wersja polska

Hrad ve mìstì Cz³uchów

 (Cz³uchów • Schlochau) 

Legendy
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Cz³uchów • Schlochau:    Schloppe ·


Pøeklad:

VLokalizacja zamku na mapie Polski roce 1325 v ú¾inì mezi dvìma jezery byla zapoèata stavba hradu, který mìl být sídlem komtura. Stavební práce trvaly a¾ do roku 1365, av±ak komtur Günter von Snoze mohl v nìm sídlit ji¾ od roku 1332. Základy a pøízemí budovy byly postaveny z kamene, ke stavbì vy±±ích pater byly u¾ity cihly. Hrad byl ètvercového pùdorysu se zdmi o délce 47,5 metrù, nádvoøí uvnitø spojovaly v±echny køídla ochozy.
V severozápadním rohu objektu se nacházela mohutná osmihranná vì¾, dnes mìøí 45 metrù, ale prvotnì dosahovala více ne¾ 50 metrù. V severním køídle blízko vì¾e byl vjezd do hradu, který byl obehnán pøíkopem, pøes nìho¾ vedl padací most. Na hradì byla také ve¾ s latrýnou, k ní¾ vedla chodba z ji¾ního køídla.
Uspoøádání místností na hradì bylo typické pro stavebnictví køi¾áckého øadu. Hlavní místnosti se nacházely 
Zamek w Cz³uchowie
Foto: ZeroJeden, XII 2006
v patøe. V severním køídle byla kaple, ve východním kapituláø a dormitáø (lo¾nice), v západním refektáø (jídelna), v ji¾ním byly zøejmì pokoje pro hosty. V pøízemí se nácházely hospodáøské místnosti: ve východním køídle byla kuchynì, v severním byl sklad zbraní a v ji¾ním køídle byl pivovar a pec.
Na obranì hradu se podílela také tøi jeho podhradí, cesta ke vlastnímu hradu vedla pøed západní a prostøední podhradí, východní bylo pravdìpodobnì budováno souèasnì s hradem.
Po druhém toruòském míru roku 1454 se hrad i mìsto nacházely ji¾ na polském území a do roku 1772 v nìm sídlil starosta. Av±ak ji¾ od poloviny 17. století, v dobì ±védských válek, by postupnì rozebírán. Ke konci 18. století, po dvou po¾árech mìsta, byly cihly z hradu u¾ívány jako stavební materiál k opravám mìstské zástavby. V polovinì 18. století se z hradu dochovala jenom osmihranná vì¾. Na místì východního podhradí byl roku 1802 zalo¾en høbitov a na místì severního køídla byl v letech 1826 - 1828 postaven evangelický kostel. V roce 1844 byla vì¾ sní¾ena o 6 metrù na dne±ní vý±ku.
Dnes se ve døívej±ím evangelickém 
Zamek w Cz³uchowie
Foto: ZeroJeden, XII 2006
kostele nachází kulturní instiruce.
Zamek w Cz³uchowie - Zamek na widokówce z okresu miêdzywojennego Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Cz³uchowie - Cz³uchów na zdjêciu lotniczym z 1932 roku Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Cz³uchowie - Cz³uchów na zdjêciu lotniczym z 1940 roku Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Cz³uchowie - Zamek w Cz³uchowie przed II wojn± ¶wiatow± Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Cz³uchowie - Foto: JAPCOK, III 2002 Zamek w Cz³uchowie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Cz³uchowie - Zamek na zdjêciu z 1920 roku Zamek w Cz³uchowie - Plan zamku wed³ug Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Cz³uchowie - Plan zamku wed³ug Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Cz³uchowie - Plan zamku w Cz³uchowie, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreise...', 1887 Zamek w Cz³uchowie - Plan zamku wed³ug Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Cz³uchowie - Plan zamku wed³ug Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Cz³uchowie - Plan zamku wed³ug Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Cz³uchowie - Plan zamku wed³ug Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Cz³uchowie - Plan zamku wed³ug Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Cz³uchowie - Zamek w Cz³uchowie, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreise...', 1887
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.