Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

ZaloŸení úètu
blank
blankGołańcz - Wersja polska

Hrad ve mìstì Gołańcz

  

blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo


Pűeklad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskievnost-hradi±tì v Golaòci je poprvé pűipomínána k roku 1383, ale dosud není jisté, Ÿe tato zmínka patűí k dodnes dochované vìŸi. Tu postavili urèitì
pűed koncem 14. stol. Palukové, vlastníci zdej±ího panství. V jejich dobì byla
hradní opevnìní kostruována je±tì ze dűeva a hlíny a dűevìné byly i
hospodáűské budovy. VìŸ se tyèí na bűehu jezera Smolary vęchodnì od osady.
Ve druhé polovinì 15. stol. se stali majiteli Golaòce Grudzin±tí a ti
hradi±tì znaènì roz±íűili. Kolem vlastní vìŸe byla postavena nevysoká
obvodová zeï na obdélníkovém pùdorysu. Novì vzniklę prostor byl pak pűíènou
zdí rozdìlen na dva dvory. VìŸ se tak ocitla na severním, zatímco pűístupová
cesta vedla nejdűíve na jiŸní dvùr. Samotnę vstup tam chránila bránová vìŸ v
západní zdi. Cesta pak pokraèovala pűes dìlící zeï. V severozápadním nároŸí
stávala válcová vìŸ. Podél jiŸní hradby stála pűízemní hospodáűská budova se
tűemi místnostmi. Ve vęchodní èásti jiŸního dvora zűejmì stávala je±tì
ètyűboká vìŸ.
Grudzin±tí vlastnili zámek aŸ do poèátku 17. stol. Pak pűe±el do majetku rodu
Smoguleckęch. Za ±védskęch válek byl vypálen, ale po odchodu ±védù byl
obnoven. Pak èasto mìnil majitele. Mezi nimi byli Flemmingové, Przebendow±tí,
MielŸin±tí. Koncem 18. stol. patűil rodu Czarneckęch. Tenkrát zaèal chátrat a
na poèátku 19. stol. pűestal bęt uŸíván, byl opu±tìn a zaèal se mìnit v
ruinu. 
Zamek w Gołańczy
Zamek na widokówce z 1931 roku
V 90. letech 20. stol. zde provádìl vęzkumné práce Antonín Kasinowskę.
Zamek w Gołańczy - Zamek na widokówce z 1931 roku Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Plan zamku XV-wiecznego według A K±sinowskiego 'Pałace i dwory w dawnym województwie kaliskim' Zamek w Gołańczy - Rekonstrukcja głównej elewacji wieży mieszkalnej według J.Skuratowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=277&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(277);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Gołańczy - Rekonstrukcja rzutu II i I piêtra według J.Skuratowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=277&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(277);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Gołańczy - Zamek według ryciny z 1843 roku, Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski Zamek w Gołańczy - Rekonstrukcja zamku w XV wieku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Œródło</a>]

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.