Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankKar³owice - Wersja polskaKar³owice - English version

Hrad ve mìstì Kar³owice

 (Kar³owice • Karlsmarkt • Ketzendorf) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo


Pøeklad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskiøed rokem 1350 zde byl postaven rytíøský zámek obklopený pøíkopem èásteènì zachovanou a¾ dodnes. Byl postaven na ètyøbokém pùdorysu s okrouhlou vì¾í vedle brány, vlouèenou do obvodu zdí. Na protilehlé stranì se nacházela obytná budova. V roce 1565 zámek pøe±el do kní¾ecích rukou. Pøestavován byl v XVI., XVIII. a také XIX. století.
Zamek w Kar³owicach - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IV 2021 Zamek w Kar³owicach - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Kar³owicach - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Kar³owicach - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Kar³owicach - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Kar³owicach - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Kar³owicach - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1941  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1077&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1077);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Kar³owicach - Plan zamku wed³ug pomiarów WKZ we Wroc³awiu  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Kar³owicach - Zamek w po³owie XVIII wieku wed³ug rysunku F.B.Wernera

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.