Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankKarpno - Wersja polska

Hrad ve mìstì Karpno

 (Karpno • Karpenstein • Karpieñ) 

Legendy
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, IV 2010 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Ruiny zamku Karpieñ w okresie miêdzywojennym Zamek Karpieñ - Ruiny zamku Karpieñ na widokówce z 1904 roku Zamek Karpieñ - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Ruiny zamku Karpieñ na widokówce z lat 1910-1920 Zamek Karpieñ - Ruiny zamku Karpieñ na prze³omie XIX i XX wieku Zamek Karpieñ - Zdjêcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, XII 2020 Zamek Karpieñ - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, IV 2010 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, IV 2010 Zamek Karpieñ - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, IV 2010 Zamek Karpieñ - Foto: ZeroJeden, IV 2010 Zamek Karpieñ - Ruiny zamku Karpieñ na prze³omie XIX i XX wieku Zamek Karpieñ - Plan wed³ug Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek Karpieñ - Plan zamku wed³ug Krzysztofa Jaworskiego 'Historia zamku Karpieñ' Zamek Karpieñ - Staloryt Hubera wed³ug rysunku Theodora Blätterbauera, przed 1885 Zamek Karpieñ - Ruiny zamku Karpieñ na litografii Friedricha Augusta Pompejusa z 1862 roku Zamek Karpieñ - Ruiny zamku Karpno na litografii z 1827 roku, Friedrich Gottlob Endler Zamek Karpieñ - Ruiny zamku na litografii z 1824 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.