Hrady a zįmky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾enķ śčtu
blank
blankMirów - Wersja polska

Hrad ve mģstģ Mirów

  

Zmķnky
blankCestovįnķ (Musķte se pųihlįsit)blanktlo

Nįzev podobné Mirów:    Mirów ·


Pųeklad:

mLokalizacja zamku na mapie Polskiirovskż a bobolickż hrad tvoųķ na dvoukilometrovém skalnķm hųbetu krįsnż krajinnż komplex. Kazimķr Velikż, aby posķlil vżchodnķ hranici Malopolska, současnģ s bobolickżm hradem nechal v 1. polovinģ 14. stoletķ vybudovat jednopatrovż zdģnż objekt. Nebyl to je±tģ hrad, ale strį¾nice svįzanį s bobolickżm hradem. Teprve koncem 14. stoletķ Kristżn z rodu Lis z Kozieg³ów po zķskįnķ mirovského majetku započal pųestavbu strį¾nice na hrad. Pravdģpodobnģ krįl Vladislav Jagellonskż, kdy¾ pųekįzal hrad Kristżnovi, 
Zamek Mirów
K dispozici v 3D
Foto: ZeroJeden, IV 2009
doporučil mu jej pųestavģt.
V roce 1489 pųe±el Mirów do rukou pųķslu±nķkł rodu Myszkowskżch, kteųķ na nģm zalo¾ily rodinné sķdlo, samozųejmģ ¾e muselo bżt roz±ķųeno a zmodernizovįno. Jįdro hradu bylo zvednuto o dvģ patra, pųķstavģné byly také obytné vģ¾e do pģti pater. V té dobģ byl vybudovįn dolnķ hrad, k nģmu¾ se pųijķ¾dģlo pųes brįmovou vģ¾. Nachįzely se v nģm obytné a hospodįųské budovy. Od roku 1600 se Myszkow±tķ začali titulovat makrabaty z Mirova de Gonzara. Tento titul zķskal Zikmund Myszkowskż od svého italského pųķtele, knķ¾ete Mantey de Gonzara. Cize znģjķcķ jméno mģlo dodįvat na vį¾nosti, u¾ tak mocnému rodu. Mirów, ačkoliv byl impozantnķ, pųestįval jim dostačovat, proto jej prodali společnģ s majetky Koryciņskému, kterż hrad po nģkolika letech pųedal Mźciņskżm. V dobģ polsko-±védskżch vįlek bylo toto krįsné ?Orlķ Hnķzdo? zničeno a po snįhįch na jeho obnovu, bylo v roce 1787 zcela opu±tģno. Z dolnķho hradu toho moc nezłstalo, jedinģ zįklady nģkterżch objektł. Docela dobųe je v±ak zachovįn hornķ hrad, stojķ vģt±ina stģn, av±ak stropy se zųķtily. V oknech se 
Zamek Mirów
Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018
zachovalo renesančnķ orįmovįnķ a zachrįnily se dva portįly.
Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, III 2005 Zamek Mirów - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek Mirów - fot. Henryk Poddźbski, 1914 Zamek Mirów - fot. Henryk Poddźbski, 1915 Zamek Mirów - Zamek w Mirowie na zdjźciu Stefana Plater-Zyberka z oko³o 1930 roku Zamek Mirów - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek Mirów - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek Mirów - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek Mirów - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek Mirów - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek Mirów - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Mirów - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek Mirów - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek Mirów - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Mirów - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Mirów - Plan ruin zamku wed³ug Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek Mirów - Rysunek Jana Gumowskiego z 1935 roku Zamek Mirów - Zamek Mirów od po³udnia, akwarela Teodora Chrz±ńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek Mirów - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek Mirów - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1874 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Mirów - Cynkotyp J.Lewiskiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Mirów - Zamek Mirów na litografii Kazimierza Stronczyńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek Mirów - Drzeworyt wed³ug rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Mirów - Zamek Mirów od zachodu, akwarela Teodora Chrz±ńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek Mirów - Zamek Mirów na litografii Kazimierza Stronczyńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)'

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.