Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankPuck - Wersja polskaPuck - Deutsch

Hrad ve mìstì Puck

 (Puck • Putzig) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Pucku - Pó³nocny fragment pozosta³o¶ci, fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Pucku - fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Pucku - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Pucku - Widok z lotu ptaka od po³udnia, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pucku - Widok Pucka z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pucku - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pucku - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Pucku - Niezrealizowany projekt rozbudowy umocnieñ Pucka z 1629 roku z zaznaczonym zamkiem  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Pucku - Projekt rozbudowy fortyfikacji miasta z oko³o 1640 roku wed³ug J.Wieczorkiewicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Pucku - Plan Pucka z 1634 roku wed³ug Fryderyka Getkanta  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=377&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(377);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Pucku - Plan Pucka z 1750 roku z zaznaczonymi zabudowaniami zamkowymi Zamek w Pucku - Rekonstrukcja domu wójta krzy¿ackiego w Pucku wed³ug M.Milewskiej, G.Zborowskiej i J.Kruppe'go  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.