Autoĝi Radacki Zbigniew 
Titul Ĥredniowieczne zamki Pomorza Zachodniego 
Informace  
Vydal  Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1976
ISBN