Autoĝi £uczyñski Romuald Mariusz 
Titul Zamki i pa³ace Dolnego Ĥlħska - Sudety i Przedgórze Sudeckie 
Informace  
Vydal  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej 
Mìsto / rok Wroc³aw - 1997
ISBN ISBN 83-7085-249-1