Autoĝi Pietrzak Janusz 
Titul "Dwudomowe", nizinne zamki ĥredniowieczne i ich dziedziñce w Prowincji Wielkopolskiej 
Informace w "Archaeologia Historica Polona" Tom 15/1 
Vydal  Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
Mìsto / rok Toruñ - 2005
ISBN ISBN 83-231-1869-8