Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

ZaloŸení úètu
blank
blankBezławki - Wersja polska

Hrad ve mìstì Bezławki

 (Bezławki • Bäslack) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo


Pűeklad:

kLokalizacja zamku na mapie Polskironikáűská zmínka z roku 1402 informuje, Ÿe do Bezławek se vrátil z vępravy na Litvu komtur Wilhelm von Helfenstein. Je moŸno z ní pűedpokládat, Ÿe zde byl postaven pűed rokem 1400 gotickę hrad, kterę plnil roli stráŸnice i vępadové základny pro expanzi na litvu. Byl postavenę na skoro neobydlenęm terénu a mìl nejspí±e hájit od jihu Kêtrzynu. Místo stavby bylo dobűe vybráno vzhledem k obranì, poloŸené je na nedostupném kopci.
Poèátkem byl dvùr ze tűech stran obklopenę obvodovou zdí a jen z jedné strany - od severu - existovalo obytné kűídlo v obvodu zdi. Zdi byly postaveny na pűelomu XIV a XV století, podobnì jako ba±ty a naopak brány teprve v roce 1583. V roce 1513 , bìhem obnovy po ponièení z pűelomu XV i XVI století, byl zámek pűestavìn na kostel a v roce 1583 upraven na protestantskę 
Zamek w Bezławkach
Foto: ZeroJeden, IV 2007
sbor.
V letech 1726-1730 byly do existujího tìlesa kostela peèlivì, u jeho západní zdi, dodìlány masivní vìŸe a zakrátko potom, do vęchodní zdi - zákristie a do jiŸní - pűedsíò. Je±tì v roce 1884 byly vykonány dal±í pűestavby. Po nìjakou dobu zde byl umístìn evangelickę kostel a teï - katolickę. Klíè do objektu se nalézá u kastelána na tak zvané StrachowiŒnie.
Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Bezławkach - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Bezławkach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Bezławkach - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Bezławkach - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Bezławkach - Plan zamku zaczerpniêty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='137' title='Zamek w Bezławkach - 137' alt='Zamek w Bezławkach - 137' target=_blank>Œródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Bezławkach - Rekonstrukcja zamku XV-wiecznego według Conrada Steinbrechta Zamek w Bezławkach - Zamek po adaptacji na ko¶ciół, rys. A.Boetticher  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>Œródło</a>]

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.