Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankBierutów - Wersja polska

Hrad ve městě Bierutów

 (Bierutów • Bernstadt) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Bierutów • Bernstadt:    Bernstein ·


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek byl postaven v počátcích XIV století, pravděpodobně v roce 1323, kdy se práva k této části wroslawského kníľectví zřekl Jindřich V tlustý a Bierutów získali do vlastnictví glogovsko-ole±nická kníľata. Dříve zde stál dřevěno-hlíněný hrad zaloľený pravděpodobně ve XIII. století Henrykem III nebo Henrykem IV Probusa.
V počátcích XVI. století zámek pře±el do vlastnictví rodu Podiebradczyków, kteří do roku 1534 ze surové gotické pevnosti učinili renesanční rezidenci s dvorem s podloubím a potom zavedli barokní části. Dal±ími majiteli byli Schindlowie. Několikrát zámek utrpěl a byl modernizován. Mimo jiné v roce 1603 podlehl spolu s městem poľáru a byl přestavěn kolem roku 1620, tehdy byly zvednuty věľe, ale zakrátko potom se nevyhnul poničení v době třicetileté 
Zamek w Bierutowie
Litografia Theodora Blätterbauera z dzieła 'Schlessien' Franza Schrollera z 1885 roku
války. Po Schindlach zámek pře±el do rukou Kristiana Ulryka Wirtenberskiego, který se hodně staral o svoji nemovitost. Na jeho popud konečně, v XVII. století, byly postaveny brány, zvednuty objekty o jedno patro a také byla zaloľena za hradními zdmi zahrada. Přesto se v XVIII. století začal ničit a tento stav se prohloubil ve století XIX. V letech 1886-1887 bylo východní křídlo tak zničeno, ľe bylo rozebráno.
Po druhé světové válce, která se k pozůstalostmi zachovala dost mile, nalezly v zámku místo úřady, z kterých zde aľ do dne±ka působí nadlesnictví.
Ze zámku se zachovala velmi dobře věľ z doby Podiebradczyków nadstavena v počátcích XVII. století, dole čtvercová, vý±e osmiúhlá. Teď opu±těně stojí včleněná do obvodových zdí, ale kdysi byla v jedné mase s východním křídlem zámku. Kromě věľe se zde je±tě nalézá vjezdová brána a také jeden z hradních objektů s ozdobným portálem s erbem rodu Podiebradczyków. V objektu se nalézá, na druhém patře, sál se ±tukovou
dekorací.
Richard Rogiński v kníľce "Zámky a tvrze v polsku - historie a legendy" cituje legendu svázanou s hradem.
Kdyľ v roce 1643 tu stáli císař±tí vojáci, tři z nich v jedné z hradních místností si udělali flám. Po vyprázdnění několika láhví vína, silně podnapilí vojáci se rozhodli napít na zdraví ďáblu. Jiľ mnoho let se účastnili ozbrojených výprav - "jednou na voze, jednou pod vozem" - ale i z nejtěľ±ích bitek ode±li celí - tedy na zdraví toho, kdo je vládce temnot a třeba i jejich patronem v krvavých střetnutích a výpravách. Vstali, sklenice pozvedli vzhůru, na zdraví ďábla! S úľasem postřehli, ľe vedle je 
Zamek w Bierutowie
Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942 [pramen]
je±tě čtvrtý společník s divně planoucíma očima. Rozlel dal±í porce chlastu do a přikázal pozvednout je±tě jednou čí±e. Vojáci i kdyľ znepokojeni divnou postavou, opětně vykřikli " Na Zdraví ďábla". V tu ránu je jakási ukrutná síla zvedla vzhůru a hodila jimi podlahu, ztratili vědomí. Kdyľ je ráno nalezli jiľ nepřipomínali dávné. odváľné zabijáky. Kronikáři zapsali, ľe dostali polibek ďábla. Brzy v±ichni zahynuli v bezvýznamné potyčce. Povídá se, ľe si čert vzal svůj majetek.
Zamek w Bierutowie - Foto: JAPCOK, IX 2002 Zamek w Bierutowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Bierutowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Bierutowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Bierutowie - Zamek w Bierutowie na widokówce z 1908 roku Zamek w Bierutowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bierutowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bierutowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bierutowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Bierutowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Bierutowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Bierutowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Bierutowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Bierutowie - Zamek na pocztówce z 1910 roku Zamek w Bierutowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Bierutowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Bierutowie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1078&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1078);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Bierutowie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1942  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1078&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1078);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Bierutowie - Litografia Theodora Blatterbauera z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek w Bierutowie - Sztych Christianusa Jendericha z XVIII wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Bierutowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Bierutowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Bierutowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Bierutowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Bierutowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Bierutowie - Litografia Theodora Blätterbauera z dzieła 'Schlessien' Franza Schrollera z 1885 roku

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.