Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankChęciny - Wersja polska

Hrad ve městě Chęciny

  

blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskiení zcela jasné, kdy byla chęciňská tvrz zaloľena a kdo byl jejím zakladatelem. Listina Boleslava Stydlivého z roku 1275 zmiňuje jako majitele Chęcin biskupa Mikułu, naopak v roce 1306 Vladislav Lokýtek slibuje darovat hrad biskupovi Janovi Muskatě. S jistotou můľeme tvrdit, ľe hrad vznikl v rozmezí těchto dvou let, byl zaloľen buď biskupem Mikułou nebo Janem Muskatou, který měl hrad později dostat. Je moľně, ľe k tomu nedo±lo, kdyľ sám Vladislav Lokýtek roku 1307 vydal na hradě listinu a o rok později se hrad stal sídlem starosty Václava. Od té doby představoval důleľité centrum královské vlády. V letech 1310, 1318 a 1331 se zde konaly sjezdy polských kníľat a ±lechty, poslední sjezd je povaľován za první polský sejm.
Na počátku měl hrad tvar protáhlého mnohostěnu velmi podobného obdélníku a uprostřed jeho krat±ích zdí byly postaveny válcovité věľe. Z jedné strany východní věľe se nacházela příjezdová brána, po druhé straně byla dostavěna ve vněj±í časti hradeb jednopatrová budova.
Později, za časů Kazimíra Velikého, u severních hrabeb byl vystavěn obytný objekt obdélníkového tvaru. Brána byla zpevněna a nad ní byla umístěna kaple. Obě věľe byly dostavované cihlami. V 15. století byla stavba hradu dokončena, západní část návr±í byla obehnána hradbami s cimbuřím. Tak vznikl dolní hrad, v jehoľ severozápadním rohu jej bránila čtyřboká věľ, ve zbylé části 
Zamek w Chęcinach
Tygodnik Illustrowany 1917 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
západních valů se nacházela budova s dveřmi vedoucími za hradby. V dolním hradě se dále podél hradeb nacházely dřevěné hospodářské budovy. V horním zámku byl v té době zmodernizován obytný objekt a příjezdová brána. V budově na jih od věľe byla umístěna pokladnice hradu, do níľ byly uloľeny drahocenné předměty hnězdenské arcidiecéze, které byly převezeny z Hnězdna na hrad do bezpečí před křiľáky.
Po vymření jagellonské dynastie zájem o hrad opadl a stavební práce, které byly provedeny v 16. století, se omezily jen na povrchové opravy. V roce 1588 byly z hradu přeneseny zemské knihy do kostela ve městě, zničení tvrz zasáhlo v roce 1607, kdy byl dobyt zebrzydovskou ±lechtou a byl spusto±en a podpálen. Jeho obnovy se v roce 1610 ujal Stanislav Branický, který získal chęciňské starostenství.
Během polsko - ±védké války roku 1657 Rákoczyho armáda zničila hrad, av±ak i nadalé jej starosta uľíval. Dal±í zničení hradu ±védskými vojsky v roce 1707 bylo jiľ natolik váľné, ľe hrad byl opu±ten a jeho stav se zhor±oval.
Po 2. světové válce byl zabezpečen jako tvrvalá zřícenina a zpřístupněn náv±těvníkům.
Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: JAPCOK, I 2003 Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Tygodnik Illustrowany 1917 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Widok od południa na wschodni± wieżę, fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku na fotografii z okresu międzywojennego Zamek w Chęcinach - Zamek na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na pocztówce z 1915 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na pocztówce z 1914-16 roku Zamek w Chęcinach - Zamek na pocztówce z 1915 roku Zamek w Chęcinach - Chęciny na pocztówce z pocz±tku XX wieku Zamek w Chęcinach - Chęciny na pocztówce z drugiego dziesięciolecia XX wieku Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok od strony wjazdu na zamek górny, fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Chęcinach - Plan założenia XIII-wiecznego według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  <!--[<a href='46' title='Zamek w Chęcinach - 46' alt='Zamek w Chęcinach - 46' target=_blank>Ľródło</a>]--> [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Chęcinach - Widok Chęcin z ruinami zamku według obrazu J.Szermentowskiego. 'Kłosy' 1879 nr 723 Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku w Chęcinach na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na litografii Juliana Ceglińskiego z 1860 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach w 1781 roku, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach w 1781 roku, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na obrazie Henryka Pillatiego z 1855 roku Zamek w Chęcinach - Rekonstrukcja zamku w XV wieku według Danuty Czapczyńskiej i Jana Janczykowskiego, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Chęcinach - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Chęcinach - Drzeworyt A.Łoskorzyńskiego, Tygodnik Illustrowany 1878 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Drzeworyt według rysunku A.Gierymskiego, Tygodnik Illustrowany 1885 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Drzeworyt I.Kleczeńskiej według rysunku Wojciecha Gersona, Tygodnik Powszechny 20, 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 41, 1838 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Staloryt Auguste François Alés, Ruines du Chateau de Chenciny, Leonard ChodĽko La Pologne historique... t. 1. Paris 1835-1836 Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na litografii Adama Platera, 'Widoki pozostałych pomników starożytney Polski', Kraków 1826


Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.