Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankCiep³owody - Wersja polska

Hrad ve mìstì Ciep³owody

 (Ciep³owody • Tepliwoda) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo


Pøeklad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiøícenina rytíøského hradu, postavena na nepravidelném pùdorysu na pøelomu XIII. a XIV. století. Prvotní obdélníková obytná vì¾ byla obehnána opìrnou zdí. V roce 1547 byla dostavìna obytná budova a zemní opevnìní podle projektu Giovanni Bernardo z Verony, pøestavìná byla v roce 1841 a rozbitá v roce 1945. Je to pùlkruhové sídlo s vnitøním dvorem s jedno- i dvoutraktovými køídly, dvou i ètyøpatrových, pokrytých dvouspádovými støechami.
Na patrech jsou zachovány renesanèní obruby dveøí i oken. V první polovinì XV. století byl v rukou loupe¾ivého rytíøe J. Reibnitza a v druhé polovinì majetek Ziebických kní¾at. Dodnes se zachovaly zdi zámku, obrysy obvodových zdí, bastiony a pøíkopy.
Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciep³owodach - Zamek na widokówce z 1935 roku Zamek w Ciep³owodach - Zamek w Ciep³owodach w okresie miêdzywojennym Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Ciep³owodach - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciep³owodach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Ciep³owodach - Plan zamku wed³ug Jerzego Pilcha 'Zabytki architektury Dolnego ¦l±ska'  <!--[<a href='271' title='Zamek w Ciep³owodach - 271' alt='Zamek w Ciep³owodach - 271' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=6&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(6);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Ciep³owodach - Wie¿a na widokówce z 1930 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.