Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankD±browica - Wersja polska

Hrad ve mìstì D±browica

  

Legendy
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné D±browica:    D±browa ·


Pøeklad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek v D±browicích postavili Firlejowie v poèátcích XV. století, kteøí byli jeho majiteli do roku 1737. V roce 1553 Piotr Firlej zaèal pøestavbu zámku, kterou v roce 1565 dokonèil jeho syn Miko³aj. Znovu byl pøestavován v letech 1593 - 1598 Janem nebo Miko³ajem Firlejou.
V letech 1610 - 1630 byl zámek pøestavìn Annou z Firlejów Ponêtowskou na dvoukøídlový palác. Bìhem této pøestavby bylo do starého západního hradního køídla dostavìno køídlo severní a dvùr byl od východu a jihu uzavøen opìrnou zdí. Na rozích zástavby vzniklý dvì osmiboké vì¾e - od severo-západu a jiho-východu. Zámek byl dvoupodla¾ní a byl ozdoben atikami. V roce 1694 palác po±kodil po¾ár a v poèátcích XVIII. století byl znièen.
Posledním vlastníkem z rodu Firlejów byla 
Zamek w D±browicy
Foto: ZeroJeden, VIII 2005
Marianna Sapie¿yna a pozdìji zámek pøe±el do rukou Liniewskich, Janiszewskich, Potockich a Lingenau. V XIX. století byla rozebrana hradní vì¾ a samotný zámek byl rozparcelován a prodán.
Zamek w D±browicy - Zamek na widokówce z 1910 roku Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D±browicy - Pozosta³o¶ci zamku w D±browicy przed 1939 rokiem Zamek w D±browicy - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w D±browicy - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w D±browicy - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w D±browicy - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w D±browicy - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D±browicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w D±browicy - Drzeworyt wed³ug rysunku Kozarskiego, Tygodnik Illustrowany 1865 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badañ Literackich PAN Zamek w D±browicy - Szcz±tki zamku w D±browicy na litografii Adama Lerue, Album lubelskie, 1858-1859 Zamek w D±browicy - Ruina zamku w D±browicy na litografii Adama Lerue, Album lubelskie, 1858-1859 Zamek w D±browicy - Pozosta³o¶ci zamku w D±browicy na rysunku z 1912 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.