Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankDar³owo - Wersja polska

Hrad ve mìstì Dar³owo

 (Dar³owo • Rügenwalde) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Dar³owo • Rügenwalde:    Regenwalde ·


Pøeklad:

mLokalizacja zamku na mapie Polskiìsto Darlovo bylo zalo¾eno ji¾ v roce 1271 Vislavem II., následnì pøe±lo do vlastnictví bratøí Petra, Jana a Vavøince ¦wiecù. V roce 1352 je získal koupí slupský kní¾e Bohuslav V., který zde vystavìl zámek na obdélníkovém pùdorysu o stranách 31 x 35 m. Zámek byl vystavìn z cihel a vstupovalo se do nìj dvìma branami. V ji¾ní hradbì stála mohutná vì¾ovitá brána s pøedbraním , ze severu, od mìsta to byla branka, prora¾ená v hradbì, navazující na most. Pøístup ze strany od mìsta støe¾ila nevelká ba±ta,vystavìná z vnitøní strany hradby nad brankou.
Zpoèátku tvoøily celý komplex tøi stavby kolem nádvoøí. Nejvìt±í budova stála v jihozápadním rohu, její základna mìøila 12,5 x 15 metrù a mìla dvì patra. Druhá patrová budova stála v jihovýchodním rohu a mìla ètvercový pùdorys. Zbylou èást nádvoøí u východní hradby zabírala pøízemní budova s jedinou místností - rytíøským sálem. Je pravdìpodobné, ¾e tato budova byla postavena o nìco pozdìji, v dobì druhé stavební etapy na konci 14.stol. V±echny tøi budovy byly podsklepeny. Obranný systém tvoøilo rovnì¾ pøedzámèí, obehnané hlinìnými valy a kùlovou hradbou, umístìné na ji¾ní stranì vlastního zámku .
V letech 1449 - 1459 se stal zámek sídlem bývalého krále Dánska, ±védska a Norska - Eryka I. Ten nechal zámek roz±íøit, rytíøský sál získal novou hvìzdicovitou 
Zamek w Dar³owie
Foto: ZeroJeden, IV 2005
klenbu a celý komplex byl obehnán dal±í linií hradeb. V roce 1480 byla pøistavìna k západní hradbì nová budova o ±íøce 8 metrù a tím se rozloha zámku zvìt±ila.
Za vlády Barnima XI. bylo východní køídlo Darlovského zámku zvý±eno o dvì nová patra a v roce 1571 byla k brance ze strany mìsta pøistavìna nová brána, vystupující z linie hradby. Ji¾ní vì¾ová brána byla rovnì¾ zvý±ena o dvì patra. Po¾áry na poèátku 17. stol. znièily východní zámecké køídlo.To bylo pøi opravách pøestavìno na zámeckou kapli. Zárovìò byly v±echny budovy novì omítnuty a okna získala nový tvar. Pozdìji v±ak zaèal zámek chátrat.
V osmdesátých letech 17.stol.byl ve východním køídle zøízen sklad soli , po±kozená zástavba u ji¾ní hradby byla buï sní¾ena, nebo rozebrána. V roce 1833 bylo na zámku zøízeno vìzení. Mezi obìma svìtovými válkami byl zámek opraven a pøemìnìn v muzeum. Tuto funkci plní dodnes. Prùzkumy zde byly provádìny v letech 1958, 1971-1988.
Zamek w Dar³owie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Dar³owie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Dar³owie - Zamek w Dar³owie na widokówce z 1912 roku Zamek w Dar³owie - Zamek na widokówce z 1925 roku Zamek w Dar³owie - Zamek w Dar³owie na pocztówce z oko³o 1910 roku Zamek w Dar³owie - Zamek w Dar³owie na pocztówce z okresu miêdzywojennego Zamek w Dar³owie - Zamek w Dar³owie na pocztówce z okresu miêdzywojennego Zamek w Dar³owie - Zamek od strony dziedziñca w 1938 roku Zamek w Dar³owie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Dar³owie - Zamek w 1938 roku Zamek w Dar³owie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Dar³owie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Dar³owie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Dar³owie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Dar³owie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Dar³owie - Plan wed³ug Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>¼ród³o</a>]  <!--[<a href='232' title='Zamek w Dar³owie - 232' alt='Zamek w Dar³owie - 232' target=_blank>¼ród³o</a>]--> Zamek w Dar³owie - Plan zamku wed³ug Janusza Nekandy-Trepki 'Zamek w Dar³owie...'  <!--[<a href='272' title='Zamek w Dar³owie - 272' alt='Zamek w Dar³owie - 272' target=_blank>¼ród³o</a>]--> Zamek w Dar³owie - Plan sytuacyjny zamku wed³ug K.Wredego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>¼ród³o</a>]  <!--[<a href='40' title='Zamek w Dar³owie - 40' alt='Zamek w Dar³owie - 40' target=_blank>¼ród³o</a>]--> Zamek w Dar³owie - Rekonstrukcja planu Dar³owa w ¶redniowieczu wed³ug Zbigniewa Radackiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Dar³owie - Rekonstrukcja zamku ¶redniowiecznego wed³ug Jana Nekandy-Trepki, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Dar³owie - Panorama miasta z widokiem zamku. Rysunek na mapie Eilharda Lubinusa z 1618 roku Zamek w Dar³owie - Zamek w Dar³owie na rysunku z prze³omu XIX i XX wieku

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.