Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankG³ogów - Wersja polskaG³ogów - English version

Hrad ve mìstì G³ogów

 (G³ogów • Glogau • Hlohov) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné G³ogów • Glogau • Hlohov:    Ober Glogau ·


Pøeklad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní hlohovský zámek, pravdìpodobnì døevìný, se nacházel na Tumském ostrovì, na místì pozdìj±í kolegiáty ze XIII. století. Tento zámek byl sídlem kastelána. Kdy¾ bylo roku 1249 zalo¾eno kní¾ectví hlohovské, zámek potøebám kní¾ete a jeho dvora ji¾ nevyhovoval. Pøed rokem 1270 dal první hlohovský kní¾e Konrád I. postavit nový zámek na levém bøehu øeky Odry v obvodu mìstských hradeb u Oderské brány. Zámek stál v náro¾í mìstských hradeb, od mìsta jej oddìloval pøíkop, pøeklenutý mostem. Stál pravdìpodobnì na obdélníkovém pùdorysu a mìl tøi køídla. Od jihu uzavírala nádvoøí zeï. U ní stála v jihozápadním rohu samostatná válcovitá vì¾ z cihlového zdiva. Podzámèí bylo na stranì k mìstu a na jih od zámku byly zahrady a stáje. Ve XIV. století byl zámek zøejmì roz±íøen. V prùbìhu XIV. a XV. století zde sídlil zástupce ? námìstek èeského a uherského krále a proto si hlohovská kní¾ata vystavìla nové zámecké sídlo v jihovýchodní èásti mìsta. Roku 1480 byl zámek po±kozen po¾árem. Pøi 
Zamek w G³ogowie
G³ogów w okresie miêdzywojennym
opravách byl zvìt±en a roz±íøen. Na pøelomu XV. a XVI. století byl královským námìstkem, døíve ne¾ se stal polským králem, Zikmund Jagellonský. V prùbìhu XVI. století byl zámek pøestavìn ve slohu renesanèním. Po ±kodách, k nim¾ do±lo za tøicetileté války v letech 1652 ? 1669 byl s vyu¾itím gotických a renesanèních zbytkù zdí vystavìn nynìj±í barokní palác. Po dìlení Polska pøipadl Hlohov Prusku. Ve druhé pol. XVIII. a druhé pol. XIX. století byl pøestavován. Za druhé svìtové války byl znièen, ale v letech 1971 a¾ 1980 zrekonstruován.
Zamek w G³ogowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w G³ogowie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w G³ogowie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w G³ogowie - Zamek na widokówce z 1907 roku Zamek w G³ogowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w G³ogowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w G³ogowie - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w G³ogowie - G³ogów w okresie miêdzywojennym Zamek w G³ogowie - Plan zamku wed³ug Bohdana Guerquina  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w G³ogowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w G³ogowie - Drzeworyt wed³ug rysunku T.Blätterbauera, ok 1885  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w G³ogowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w G³ogowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w G³ogowie - Widok zamku na rycinie z 1635 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w G³ogowie - Fryderyk Bernard Wernher, I po³owa XVIII wieku Zamek w G³ogowie - Fryderyk Bernard Wernher, I po³owa XVIII wieku Zamek w G³ogowie - Fryderyk Bernard Wernher, I po³owa XVIII wieku Zamek w G³ogowie - Miasto i zamek na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1837

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.