Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankGos³awice - Wersja polska

Hrad ve mìstì Gos³awice

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo


Pøeklad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskiad Gos³awskim jezerem se zachovaly zdi zámku, èást obvodové zdi a také stopy naro¾ních ba¹t. Tento rytíøský hrad byl postaven biskupem Andrzejem £askarzem v gotickém stylu v první polovinì XV. století. Nìjakou dobu byl rezidenci £±ckich. V XVIII. století byl pøestavìn. V zachovaných fragmentech zdí se nalézají støelecké otvory.

Ukáz na mapìZamek w Gos³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Gos³awicach - Foto: ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Gos³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Gos³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Gos³awicach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Gos³awicach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Gos³awicach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Gos³awicach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Gos³awicach - Zamek na zdjêciu z 1913 roku Zamek w Gos³awicach - Plan zamku wed³ug Bohdana Guerquina z uzupe³nieniami  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Gos³awicach - Rekonstrukcja rzutu przyziemia zamku wed³ug J.Skuratowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=277&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(277);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Gos³awicach - Rekonstrukcja zamku wed³ug stanu z drugiej po³owy XV wieku (a-b - mury zachowane, c - rekonstrukcja). Plan wed³ug A.Werca, rys. Janusz Pietrzak  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=268&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(268);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.