Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankKraków - Wersja polskaKraków - Deutsch

Hrad ve městě Kraków

 (Kraków • Wawel) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Kraków • Wawel:    Kraków-Gródek · Kraków-Wola Justowska ·


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek Wawel byl knížecím a královským sídlem a zároveň politickým centrem polského státu od 11. do 16. století. Vystavěn byl na levém břehu Wisly jižně od založeného města. Wavelský pahorek, ležící uprostřed niv, zalévaných vodami Wisly a Rudavy se k vybudování obranného sídla výborně hodil. O něco vyąąí východní část byla zastavěna nejdříve, ale hliněné a dřevěné opevnění chránilo celé návrąí. Nejstarąí stavbou je zde rotunda NMP (nejsvětějąí Marie panny), jihozápadně od ní byly v roce 1968 odkryty zbytky kostela ze stejného období, jako rotunda. První wavelská katedrála byla postavena v polovině 11.stol. severně od rotundy a byla zasvěcena sv. Gereonovi. Rotundu je možné zhlédnout 
Zamek na Wawelu w Krakowie
Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865
na výstavě ?Zmizelý Krakov?. Zdi, nacházející se v podzemí stávajících budov vyvolávají neobyčejné pocity a dojmy.
V tomtéž období stávala na návrąí také čtvercová budova. Dnes najdeme její zbytky v severozápadním rohu vnitřního nádvoří. V roce 1087 se začalo v severní části návrąí se stavbou druhé katedrály, zvané Hermanovské. Zřejmě ve stejné době byl postaven také sál s 24 sloupy. Na východním okraji návrąí se objevil nejspíąe také zděný hrádek s věží. Na zbylých plochách návrąí pak stávaly asi různé dřevěné stavby různého určení.Mezi nimi stával také dřevěný hrádek, zničený Tatary v roce 1241. Nacházel se v místech, kde stojí tzv. ?Zlodějská? věž. Po Tatarském nájezdu dal Konrád Mazowiecký vystavět opevnění, spojující katedrálu s rotundou a oddělující z dosud otevřeného prostorného nádvoří východní část. Na místě těchto opevnění pak byla na konci 13. stol. postavena hradební zeď, dodnes dochovaná ve fragmentech. V letech 1250 ? 1258 pokračoval v opevňovacích pracech, započatých Konrádem, Boleslav Stydlivý. Dal postavit zděná opevnění na severovýchodní 
Zamek na Wawelu w Krakowie
Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 1834 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
části návrąí.
V roce 1306 zničil část zástavby požár a během obnovy byl při jižní hradební zdi postaven jednotraktový palác ? nové vladařské sídlo.V blízkosti stávající obranné věže vyrostla věž obytná, zvaná ?Lokietkova?. V roce 1320 dal Vladislav Lokietek postavit na základech staré románské katedrály novou katedrálu gotickou.. Západní část návrąí se proměnila v duchovní centrum a sídlo poté, co zde dal Kazimír Veliký postavit dva nové kostely - Sv. Jiřího v roce 1346 a Sv. Michala v roce 1355 a také obytné budovy pro duchovní.
Přístup k hradbám útočníkům značně ztěžovala strmá úbočí pahorku a tak byly hradby posíleny jen třemi obrannými věžemi. Ze strany Wisly věží ?Zlodějskou?, na východě věží ?Dánskou? a na severu věží, později zvanou ?Zygmundovskou?. Ta byla poté, co ji získala kapitula, připojena k budovám katedrály a stala se její zvonicí.
V roce 1394 dal Vladislev Jagiellonský zvýąit hradby. Nařídil rovněž postavit tzv. ?Kuří nožku?. Spojovací chodba (?ganek?) k ní vedla dále až k věži, sloužící nejspíąe jako latrína. Vlastní ?Kuří nožka? 
Zamek na Wawelu w Krakowie
Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865
pak měla funkci obytnou. Ve stejné době byl vstup do prostoru hradu posílen výstavbou věže a předbraní.
Dvě nejvyąąí věže Wavelu dal postavit Kazimír Jagiellonský. Sandomieřská věž vyrostla v roce 1462 v jihozápadním nároží pahorku, Senátorská věž pak severovýchodně od Sandomieřské ve východní části jižní hradby. Obě jsou si podobné, stojí na čtvercové základně, mají zaoblené rohy. Neplnily vąak nejlépe svou obrannou funkci a tak byla jižní hradba zesílena dodatečně výstavbou ?ąlechtické? baąty a v 16. stol. jeątě dvěma daląími ? ?Panenskou? a ?Teczyňskou? baątou. Z nich se dochovaly jen zbytky základů a tak si nelze vytvořit ani představu o jejich vzhledu.
Od roku 1502, za vlády Zykmunda Starého začala přestavba středověké rezidence v novém renesančním slohu. Z těch dob pochází současná podoba hradu. Tři obytná křídla obklopila vnitřní nádvoří, ozdobené třípatrovými arkádami. Pokračovaly i práce na posílení opevnění. Významných změn v opevněních se vąak hrad dočkal až za Vladislava IV. V letech 1644 ? 1646. Z jižní strany přibyly hliněné valy a u vstupní brány vyrostl polygonální bastion. V tomto 
Zamek na Wawelu w Krakowie
Foto: ZeroJeden, VI 2009
stavu naąla Wavel ąvédská vojska při obléhání Krakova.
V letech 1790 ? 1794 byly provedeny daląí velké změny ve fortifikaci hradu. Ze strany Wisly přibyly nové zděné bastiony a hliněné valy pod středověkými hradbami.
Po ztrátě nezávislosti se Krakov ocitl v hranicích Rakouska.Okupanti dále posilovali fortifikace hradu za cenu zničení mnoha stávajících hradních staveb. Devastaci uryclilo i zřízení kasáren v areálu královského sídla.Tenkrát nejvíce utrpěly zámecké interiery. Obnova probíhala v letech 1906 až 1939 pod vedením Andrzeje Szyszko-Bohusza. Během ní se podařilo archeologickým průzkumem zjistit mnoho nového o historii návrąí a jeho zástavbě. Za druhé sv. války zámek znovu utrpěl značné ąkody. Do roku 1964 se jej podařilo z velké části opět zrestaurovat Dnes je v něm umístěno muzeum a sídlo Státních uměleckých sbírek, pečující i o jiné zámky a památky.
Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na widokówce z 1915 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - Tygodnik Illustrowany 1900 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - Tygodnik Illustrowany 1900 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Tygodnik Illustrowany 1904 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek wawelski na zdjęciu Ignacego Kriegera sprzed 1889 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek na Wawelu w Krakowie - Fotografia J.Jaworskiego, Tygodnik Illustrowany 1915 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek wawelski na zdjęciu Adama Lenkiewicza z 1939 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek na Wawelu w Krakowie - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek na Wawelu w Krakowie - Plan zamku w średniowieczu według 'Architektura gotycka' Zamek na Wawelu w Krakowie - Rycina Mathausa Meriana z 1619 roku z 'Civitates orbis terrarum' Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 11, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 11, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Dziedziniec zamku królewskiego na Wawelu, litografia barwna Jan Gumowski, 1926 Zamek na Wawelu w Krakowie - Fragment krużganku zamku królewskiego na Wawelu, litografia barwna Jan Gumowski, 1926 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek Wawelski, litografia barwna Jan Gumowski, 1929 Zamek na Wawelu w Krakowie - Katedra na Wawelu, litografia barwna Jan Gumowski, 1929 Zamek na Wawelu w Krakowie - Staloryt Emilie Rouargue, Eglise cathédrale prés le Château royal á Krakovie, Leonard Chodźko: La Pologne historique... t.1, Paris 1835-1836 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek wawelski na obrazie Włodzimierza Tetmajera z 1873 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Dziedziniec zamku wawelskiego na litografii z 1870 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na obracie Władysława Maleckiego z 1873 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według rysunku Tondosa, Tygodnik Illustrowany 1878 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt I.Kozłowskiego, Wieża Lubranka na Wawelu w Krakowie, Kłosy 1880 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na drzeworycie z 1795 roku, August Sadebeck Zamek na Wawelu w Krakowie - Widok Wawelu i kościoła Św. Idziego na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek w Krakowie na litografii Adama Platera, 'Widoki pozostałych pomników starożytney Polski', Kraków 1826 Zamek na Wawelu w Krakowie - Katedra na Wawelu na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, '24 widoków miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832 Zamek na Wawelu w Krakowie - Panorama Krakowa od zachodu u schyłku XVI wieku, miedzioryt z dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga 'Civitates orbis terrarum' tworzonego w 2 połowie XVI wieku Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na Wawelu na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, '24 widoków miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832 Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt z Kroniki Świata Hartmanna Schedla z 1493 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek wawelski na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic (...) 1836 Zamek na Wawelu w Krakowie - Dziedziniec zamku wawelskiego na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic (...) 1836 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek wawelski na drzeworycie z 1719 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na Wawelu na litografii Maksymiliana Fajansa według rysunku Alojzego Misierowicza z 1858 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek w Krakowie na litografii Józefa Sonntaga z 1820 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Kraków na miedziorycie Johana Litheima z lat 1701-1715 Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według rysunku Władysława Szernera, Tygodnik Illustrowany 1885 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według rysunku Stanisława Witkiewicza, Tygodnik Illustrowany 1885 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 1834 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według rysunku Ceglińskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według fotografii Rzewulskiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Widok zamku w 1794 roku na akwareli Zygmunta Vogla

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.