Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankLipa Górna - Wersja polska

Hrad ve mìstì Lipa Górna

 (Lipa Górna • Ober Leipe • Leipe) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Lipa Górna • Leipe • Ober Leipe:    Leipe · Lec ·

Není pøelo¾eno.
Zamek w Lipie Górnej - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Lipie Górnej - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Lipie Górnej - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Lipie Górnej - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Lipie Górnej - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Lipie Górnej - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Lipie Górnej - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Lipie Górnej - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Lipie Górnej - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Lipie Górnej - Plan sytuacyjny wed³ug Ma³gorzaty Chorowskiej (1 - zabudowa z koñca XIV wieku, 2 - zabudowa sprzed po³owy XVI wieku)  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=435&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(435);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Lipie Górnej - Plan ruin zamku wed³ug J.Sawiñskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Lipie Górnej - Zamek w Lipie na litografii Hubera z oko³o 1880 roku

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.