Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankOpole - Górka - Wersja polska

Hrad ve mìstì Opole - Górka

 (Opole - Górka • Górka) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Opole - Górka • Górka:    Górka · Góra · Górzno · Opole - Ostrówek ·

Není pøelo¾eno.
Zamek na Górce w Opolu - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek na Górce w Opolu - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek na Górce w Opolu - Zamek na Górce w okresie miêdzywojennym Zamek na Górce w Opolu - Zamek na Górce w okresie miêdzywojennym Zamek na Górce w Opolu - Widok od wschodu, fot. ZeroJeden, III 2012 Zamek na Górce w Opolu - Plan wie¿y oraz fragmentu muru kurtynowego wed³ug Jerzego Romanowa  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1027&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1027);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek na Górce w Opolu - Przekrój wie¿y wed³ug Jerzego Romanowa  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1027&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1027);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek na Górce w Opolu - Drzeworyt wed³ug rysunku Lewickiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badañ Literackich PAN Zamek na Górce w Opolu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.