Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankPako¶ć - Wersja polska

Hrad ve městě Pako¶ć

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní hradi±tě v Pako±ti stávalo jiľ v roce 1259, ale na jiném místě, neľ pozděj±í zámek. Od roku 1325 patřilo zdej±í panství Leszczycům, kteří zde vystavěli první zděný objekt. Archeologové popisují jeho polohu a podobu různě. Czeslav Sikorský, který prozkoumal objekt klá±tera během jeho oprav v letech 1985-87 se domnívá, ľe zámek byl postaven ve třetím desetiletí 14.stol. a jeho stavitelem byl bydgo±»ský starosta Bohumil Leszczyc. Le±ek Kajzer se ale domnívá, ľe zámek byl postaven později. První cihlové obvodové zdi na čtvercovém půdorysu ukrývaly vnítřní, ryze dřevěnou zástavbu.
K prvnímu roz±íření do±lo je±tě před koncem 14.stol., kdy byla postavena zděná křídla u jiľní a východní obvodové zdi. V první pol.15.stol. byla dostavěna věľovitá brána, vystupující ze západní zdi. Jejím stavitelem 
Zamek w Pako¶ci
Plan zamku według Czesława Sikorskiego [pramen]
byl pravděpodobně Tomá± z Kostelce. Při následujících úpravách ve druhé pol. 15.stol. bylo dostavěno západní křídlo a v 16.stol. byl z vnitřní strany severní hradby vestavěn palác.
V roce 1610 se panství Pako¶ć dostalo do rukou Dzialyńských, kteří začali roku 1628 budovat zdej±í Kalvárii. V roce 1631 byl zámek předán Michalem, Pavlem a Kasperem Dzialyńskými řádu Reformátů a byl proměněn na klá±ter. Přestavba proběhla v několika etapách a dokončena byla roku 1680, kdy byl rozebrán palác ze 14.stol. Dal±í přestavby pak proběhly v souvislosti s celkovými opravami v letech 1755-1769.
Kdyľ se klá±ter ocitl na území Pruska, byl zabrán pruskou vládou a zru±en. Církvi a řádu, tentokrát franti±kánskému, byl vrácen aľ v 70.letech 20.stol. V letech 1985-87 byla provedena renovace objektu a Czeslav Sikorský vyuľil příleľitost k archeologickému průzkumu. Práce bohuľel nerespektovaly historickou hodnotu objektu a vět±ina gotických zdí a vrstev z pozděj±ích přestaveb byla zničena. Nejlépe zachovalým středověkým objektem je věľová brána, v níľ se nyní nachází kaple.
Zamek w Pako¶ci - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Pako¶ci - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Pako¶ci - Plan zamku według Czesława Sikorskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Ľródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.